Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług firmy LUCRE Anna Toczydłowska, ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok, NIP: 966 156 20 99 zwanej w dalszej części także Sprzedającym pod adresem: sniadaniepoddrzwi.pl , streetfoodpoddrzwi.pl, bulkazmaslem.eu, poliszpizza.pl Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentami.

Zasady ogólne

Składając zamówienie, klient zwany dalej Konsumentem wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Lucre Anna Toczydłowska, oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówień i celów marketingowych w serwisach www.bulkazmaslem.eu, www.sniadaniepoddrzwi.pl

Podanie danych osobowych przez Konsumenta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Zasady przetwarzania danych zostały opisane w polityce prywatności. LINK

Konsument ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • Regulamin: niniejszy regulamin
 • www.sniadaniepoddrzwi.pl , www.bulkazmaslem.eu : witryny internetowe, poprzez które można dokonać zamówień online produktów Sprzedającego.
 • Oferta : propozycja zawarcia umowy sprzedaży produktów i usług na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę, opis i skład oferowanego Towaru.
 • Zamówienie : oświadczenie woli składane przez Konsumenta Sprzedającemu na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.
 • Konsument : Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie u Sprzedającego za pośrednictwem stron www.sniadaniepoddrzwi.pl , www.streetfoodpoddrzwi.pl, www.bulkazmaslem.eu, www.poliszpizza.pl, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Sprzedający : firma LUCRE Anna Toczydłowska, ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok, NIP: 966 156 20 99.
 • Umowa : stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
 • Restauracja : Bułka z Masłem przy ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok

Składanie i realizacja zamówień:

 • Konsument może składać zamówienia telefonicznie lub online po przez serwisy internetowe Lucre Anna Toczydłowska.
 • Sprzedający przyjmuje zamówienia online i telefoniczne od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem wybranych świąt i dni ustawowo wolnych.
 • Zamówienia przyjmujemy od godziny 8:00 w godzinach pracy firmy Lucre Anna Toczydłowska .
 • Odbierane są wyłącznie telefony niezastrzeżone.
 • Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Kupuje i Płacę”. Konsument niezwłocznie po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres mailowy wskazany w formularzu zamawiania.
 • Umowa może być prawidłowo wykonana przez Sprzedającego wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, które zostały przekazane Sprzedającemu.
 • W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym za pomocą danych kontaktowych podanych w Systemie zamawiania oraz potwierdzeniu Zamówienia.
 • Konsument ma możliwość wyboru trybu dostawy, możliwie najszybciej lub na wybraną godzinę. ( Należy dopisać informację w informacjach dodatkowych przy składaniu zamówienia ).
 • Po złożeniu Zamówienia, Konsument zobowiązuje się być dostępny za pośrednictwem telefonu dla Sprzedającego, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia z dostawą, zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej przybliżonej godzinie i pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy. Przybliżona godzina realizacji zamówienia oraz adres dostawy znajdują się w Podsumowaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia na wynos zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru zamówienia o wskazanej godzinie w Restauracji. Godzina oraz adres Restauracji znajdują się w podsumowaniu Zamówienia
 • Złożenie Zamówienia na miejscu, zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie w lokalu Restauracji. Zbliżony czas realizacji zamówienia znajdują się w podsumowaniu Zamówienia
 • Konsument ma możliwość zmiany w zamówieniu , należy zrobić to telefonicznie pod numerem telefonu 720 890 890 .
 • Konsument nie może zmieniać pozycji zamówienia według uznania, np. dodawać dodatków po przez informację do obsługi w polu formularza zamówień.
 • Składanie produktu, zmiana rodzaju dodatku, bądź wybór zestawów jest możliwy tylko i wyłącznie jeżeli w danej pozycji do zamówienia jest taka opcja.
 • Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym od sprzedającego.
 • Sprzedający nie zrealizuje zamówienia z płatnością online, jeżeli nie dostanie potwierdzenia wykonania transakcji od operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186
 • Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 godzin w przypadku dowozu, może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od pracowników Lucre Anna Toczydłowska
 • Konsument ma prawo zmiany statusu zamówienia z dowozu na odbiór osobisty w wybranej lokalizacji. ul. Lipowa 4 Białystok 15-427 bądź ul Mickiewicza 74 Białystok 15-232 , należy to zrobić telefonicznie pod numerem 720 890 890
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika lub w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.
 • Numer telefonu Konsumenta, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości, nie będzie obsługiwany w przyszłości. Zostaje wpisany na czarną listę numerów ( nie obsługiwanych ).

Ceny, promocje i płatności

 • Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Konsumenta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Konsument jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 • Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo.
 • Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniają
 • Konsument, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym sprzedającego w trakcie składania zamó
 • Konsument zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio przy odbiorze dowożonego towaru.
 • Dostawca zamówień, pracownik firmy Lucre Anna Toczydłowska ma przy sobie gotówkę w wysokości równej różnicy między kwotą do 100,00 zł, a wartością złożonego zamówienia.
 • Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50,00 zł prosimy zgłaszać sprzedającemu w trakcie składania zamó
 • Koszt dostawy na terenie miasta wynosi 15,00 zł brutto
 • Koszt dostawy poza miasto wynosi 2,00 zł brutto za jeden kilometr od granic miasta w obie strony.
 • Płatności online prowadzone są przez serwis PayU https://poland.payu.com/
 • Wykonanie płatności po przez PayU jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186

Płatność

•    W momencie zawarcia Umowy po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Sprzedającego w kwocie wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu kwota stanowi całkowitą cenę, jaką Konsument zobowiązany jest zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
•    Konsument może dokonać płatności za pośrednictwem dostępnych na stronie zamawiania opcji płatności.
•    Dostępne opcje płatności wynikają z indywidualnych ustaleń Sprzedającego. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na stronie podczas składania Zamówienia i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia.
 • W przypadku płatności online zwrot płatności jest dokonywany w terminie do 7 dni roboczych od momentu uzyskania informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.
 • W przypadku płatności realizowanych przez Przelewy24.pl operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • W przypadku płatności realizowanych przez PayU.pl podmiotem świadczącym Usługę na rzecz jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495.

Reklamacje

 • Reklamacje zamówień z odbioru osobistego są przyjmowane w lokalizacji odbioru.
 • Ewentualne reklamacje należy zgłaszać tylko i wyłącznie w dniu zamówienia.
 • Niepoprawnie skompletowane lub wybrakowane zamówienia należy zgłosić obsłudze jak najszybciej na adres mail: kontakt@bulkazmaslem.eu lub telefonicznie pod nr telefony 720 890 890

Odstąpienie od Umowy

•    Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Sprzedającego produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Niezależnie czy Zamówienie zostało już opłacone czy też nie.
•    Sprzedający jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
 • zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
 • przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy,
 • dezaktualizacji zamieszczonej na stronie Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Sprzedającego. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą.
 • W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy, w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w Restauracji w celu odebrania zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
 • Sprzedający jest uprawniony do odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Sprzedający powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.

Inne

 • Do wykonywania Usług świadczonych przez Sprzedającego na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
 • Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez sprzedającego będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny (arbitrażowy) miejscowo właściwy dla siedziby firmy Sprzedającego.